مسجد امام خمینی کیان آباد اهواز » سوالات آزمون کتبی روخوانی قرآن کریم شماره 2

.

سوالات آزمون کتبی روخوانی قرآن کریم شماره ۲

نوتیهِ اَجراً- فیهِ اختلافاً- نُکَفِّرعنهُ- لَعَلِمَهُ الَّذینَ  چند صدای کشیده دارد؟

الف ) ۵                    ب) ۷                               ج) ۸                  د) ۱۰

مصوت های کوتاه را ……… و گروه دوم مصوت ها را ……….. می نامند.

الف)حروف مقطعه – حروف مدّی                         ب)حرکات – حروف مدّی

ج)حرکات –حروف مقطعه                                    د)حروق مدّی-حرکات

چنانچه حرف آخر کلمه دارای تنوین رفع باشد در هنگام وقف تنوین به …… تبدیل می شود.

الف)الف مدی               ب)سکون        پ)عارضی         ج) مشدد

الف بعد واو  در کدام کلمه خوانده می شود؟ .

الف ) اولیِ                    ب) سَعَوا                                     ج) عَتَوا                   د) ذَ وَ ا

«اشباع » در روخوانی قرآن به چه معناست ؟

الف تبدیل صدا ی کوتاه به صدای کشیده     ب) سیرکردن و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده

ج)  سیر کردن                      د) گزینه الف و ج

همزه در (الکتاب، القلم، الشجره و …) همیشه ………………. است ؟

الف) مسکور          ب) مضموم                          ج) مفتوح              د) ساکن

حرف (و) در عربی چگونه تلفظ می شود .

الف ) واو  از مخرج لب زیرین و دندان های ثنایی بالا تلفظ می شود .

ب) واو ، از مخرج لب بالایی و دندان زیرین تلفظ می شود .

ج) از میان لب ها و بدون دخالت دندان ها ادا می شود و به صورت غنچه لب ها گرد می شود .

د) از میان لب ها و با دخالت دندان ها ادا می شود .

حرف (ض) و (ظ) در عربی چگونه تلفظ می شوند

الف ) بدون کمک گرفتن از دندان ها تلفظ می شود .

ب) حرف ظ از برخورد نوک زبان با دندان هایی پیشین  بالا اداء می شود ولی در تلفظ حرف (ض) کنار زبان به تدریج به دندان های کناری بالا متصل شده و سپس به آرامی از آن جدا می شود

ج) هیچ فرقی نمی کند مانند تلفظ در فارسی است .

د) لبها مانند تلفظ حرف ( صاد ) در عربی است

کدام گزینه، از آداب قرآن کریم به شمار می رود؟

الف) استعاذه                   ب) انصات           ج) استغفار                           د) الف و ب.

در صورتی که حرف آخر کلمه مشدد باشد در هنگام وقف…..می شود ولی تشدید آن باقی می ماند و نباید بدون…. خوانده شود.؟

الف)وقف-ساکن  ب)ساکن- وقف        پ)ساکن-تشدید   ج)تشدید-ساکن

پاسخی بگذاریدسایت های مرتبط

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مسجد امام خمینی کیان آباد اهواز می باشد. | پوسته وردپرس آموزش طراحی سایت